Tüzüğümüz

BEŞİKTAŞLI HUKUKÇULAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı

Madde 1. Derneğin adı “BEŞİKTAŞLI HUKUKÇULAR DERNEĞİ” olarak belirlenmiştir. Bu isim tüzüğün muhtelif maddelerinde kısaca ‘’ DERNEK ‘’ kelimesi ile ifade edilmiştir. Derneğin adının kısaltması ise “BHD” olarak belirlenmiştir.

Derneğin Merkezi

Madde 2. Derneğin merkezi; Ankara’dadır. Yönetim Kurulu, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri yerine getirerek Türkiye’de ve yurt dışında Dernek şubelerinin açılması için gerekli çalışmaları yapabilir.

Derneğin Amacı

Madde 3. Atatürk İlkelerine, Cumhuriyet Değerlerine, Devletimizin bütünlüğüne, hukukun üstünlüğüne ve Beşiktaşlılık duruş ve değerlerine uygun olarak: 

 • İstanbul’da faaliyette bulunan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, kısa adı ‘’BJK’’ olan spor kulübünün taraftarı olan  hukukçuları bir çatı altında toplamak
 • Beşiktaş camiasına katkısı olabilecek her tür hukuksal çalışmalar ve sosyal faaliyetler yapmak,
 • Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olan hukuki süreçleri ve dava konularını izlemek, duruşma ve görüşmelere temsilci yollamak,
 • Kamuoyunda Beşiktaş camiası yararına etkin hukuksal çalışmalar yapmak,
 • Beşiktaş’ın kulüp olarak en çağdaş ve modern yapıya kavuşturulması çalışmalarında etkin biçimde görev üstlenmek,
 • Beşiktaşlı taraftar sayısını artırmak ve Beşiktaşlılığı daha geniş kitlelere yaymak için yasalara uygun şekilde kurulmuş ve faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıf ve derneklerle birlikte olmak ve bu kuruluşlarla uygun koşullarda ortak projeler gerçekleştirmek,
 • Üniversiteli gençlerde Beşiktaşlılık ruh ve düşüncesinin geliştirmesine katkıda bulunmak, 
 • Spor ahlâk ve düzenini bozan toplumsal faaliyetleri önlemek amacıyla toplumu bilinçlendirmeye, eğitmeye yönelik hukuksal yapının oluşmasına çalışmak.
 • Üyeler arasında yardımlaşmayı sağlamak, dostluğu geliştirmek ve BJK’ nin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında daha da yüceltilip başarılı olabilmesi için maddi ve manevi desteği vermek.
 • Amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak, kuruluş amacına karşı olmamak kaydıyla diğer dernek, birlik, federasyon veya çalışmalarına katılmak, Derneğin kurulmuş ya da kurulacak kuruluş amaçları aynı olan birlik ve/veya federasyona üye sıfatıyla katılmak ya da ayrılmak.
 • Birlik veya federasyon kurmak veya var olanlara veya olacaklara katılmak, Amacının gerçekleşmesi için, çeşitli federasyonlara üye olabilir, bunların yönetiminde görev alabilir veya dernekten temsilciler seçilebilir.
 • Beden terbiyesi ile ilgili her türlü sporla amatörce uğraşmak, her spor dalında amatör ruhla sporcular yetiştirmek, üyeler ve sporcular arasında sevgi, saygı ve dayanışma sağlamak.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 4. Dernek belirtilen amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:

 • Spor hukukunun geliştirilmesine yönelik plan ve projeler yapar veya yaptırır. Eğitim semineri, konferans, temsil, festival, fuar, dergi, gazete ve bunun gibi yayınlar ve diğer etkinliklerde bulunur. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma düzenleyebilir.  Ülke eğitimine ve sporuna katkıda bulunmak üzere türlü tesis yaptırılması ve işletilmesi yanında, eğitim kursları düzenlemek ve spor kulübü kurmak veya desteklemek, eğitim ve öğretim bursları vermek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak
 • Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma, inceleme yapabilir ve bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, web sitesi kurabilir. 
 • Toplantı, gösteri, gezi, sergi, spor faaliyeti ve benzeri aktiviteler düzenleyebilir. 
 • Yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir, bağış verebilir.
 • Sosyal tesisler, iktisadi işletmeler ve Lokaller açabilir, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak taşınır, taşınmaz her türlü mal ve hak edinebilir, bunları üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir, ihtiyacı için taşınır veya taşınmaz mal kiralayabilir veya kiraya verebilir.
 • Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadî işletmeler ve vakıflar kurabilir. Dernekler Kanunu’na ve mevzuata uygun olmak kaydı ile başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere; federasyon veya konfederasyonlara üye olabilir.
 • Dernek amacının gerçekleşmesi için Avrupa Birliği fonları, kalkınma ajansları fonları uluslararası ve ulusal fon ve hibelerden yararlanabilir. Bu fonları kullanmak için çeşitli eğitim, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunabilir.
 • Üyeleri arasında tanışıklık ve arkadaşlığı geliştirici faaliyetlerde bulunarak, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyonlar yapmak.
 • Menkul ve gayrimenkul almak.

 

Üyeliğin Kazanılması, Üyeliğin Sona Ermesi Ve Üyeliği Etkileyen Diğer Haller

Derneğe Üye Olma

Madde 5. Derneğe üye olmak üzere başvuran, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ruhen bağlı ve taraftarı olan, Derneğin amaçlarını tümü ile benimseyen, 18 yaşını bitirmiş fiili ehliyete sahip olan Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunan gerçek kişiler, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.  

Üyeliğe Başvuru ve Üyelik Başvurusunun İncelenmesi

Madde 6. Üye olabilme koşullarını taşıyan ve dernek merkez veya şubelerine üye olmayı arzu eden kişinin derneğe üye olabilmesi için bir  asil üye veya bir kurucu üye tarafından takdimi şarttır. Üye olmak isteyen kişi başvuru formu ve belgeleri hazırlayarak alındı belgesi, elden, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile teslim etmek zorundadır. 

Genel Sekreter bu başvuru formunu, bir hafta süre ile dernek merkezinde veya internet sitesinde üyelerin bilgisine sunulmak üzere askıya çıkarır.Üye adayı için bu süre içinde yazılı bir itiraz olmaz ise, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde üye adayının talebi Yönetim Kurulunda gündeme alınıp karara bağlanır.Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Üye adayına herhangi bir yazılı itiraz söz konusu olursa son ve kesin karar yönetim kurulunca alınır.

Derneğe üye olarak kabulüne karar verilen istekli,kararın kendisine bildirilmesini izleyen  yedi  gün içinde giriş aidatı ile yıllık aidatını yönetim kurulunun belirleyeceği şartlarla ödemek zorundadır.Bu süre içinde giriş aidatı ve yıllık aidatını dernek adına bankaya açılmış hesaba yatırmamış veya makbuz karşılığında dernek merkezine ödememiş olan istekli üyelikten çıkarılır.

Derneğe büyük yararı, maddi ve manevi yardımları dokunmuş veya dokunacak ve güç kazandıracak kişiler yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğine seçilebilir. Bu kişiler diledikleri taktirde genel kurul toplantılarına veya diğer toplantılara katılabilirler,ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.Onur üyeleri dilerlerse bağış adı altında ödeme yapabilirler.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları, 30 gün içinde  üyeliğe kabul veya isteğin reddi  şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat  sahibine duyurmak   zorundadır.

Dernek Yönetim Kurulu üyelik başvurusunun reddine dair kararına gerekçe göstermek zorunda değildir. Başvurusu reddedilen kişiler, reddediliş tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra üyelik koşullarını yerine getirmesi şartıyla ancak yeniden üyelik başvurusunda bulunulabilirler.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 7. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da sadece bir oy hakkı vardır.

Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyelere vekâleten oy kullanılması yasaktır.

Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye; tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Bir üye, Genel Kurul’ca seçimi yapılan dernek organlarından sadece birisinde görev alabilir.

Her üye;

 • Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,
 • Derneğin hukuksal, sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesine yönelik katkılarda bulunmakla,
 • Derneğe karşı hakların kullanılması ve borçların ifasında dürüstlük kuralına uygun hareket etmekle,
 • Tüzük hükümlerine, dernekler mevzuatına ve dernek organlarının aldığı kararlara uymakla ve
 • Derneğin yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkartılma

Madde 8.

8.1 Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda istifa işlemi sonuçlanmış olur.Ancak dernek üyeliğinden istifa edenler derneğe olan aidat ve yasal faiz vecibelerini yerine getirmekle yükümlü olup,üyelikten ayrılma birikmiş borçlarını sona erdirmez.İstifa eden üyeye yatırdığı aidatlar iade edilmez.

8.2 Aşağıdaki hallerde üyenin dernekten ilişiği kesilir.

a) BJK’ nın ve Derneğin itibarını zedeleyici, derneği bölücü söylem ve faaliyetler bulunanlar,
b) Kanunlara ve Dernek Tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,
c) Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar,
d) Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler,

Yukarıda tanımlanan eylemleri gerçekleştiren üyenin durumunu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kuruluna bir yazı ile bildirir. Disiplin Kurulu, üyenin durumunu, üyeyi de görüşemeye davet ederek konu ile ilgili diyecekleri sorularak inceler. İnceleme sonucunda görüşünü yazılı olarak, Yönetim Kuruluna bildirir. Bu süre üye hakkındaki yazının tebliğinden itibaren 15 günü geçemez. Üyeliğe son verme ile ilgili kararı, Disiplin Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Yönetim Kurulu verir ve üyeye tebliğ eder. Üye bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren Yönetim Kurulu kararı ile Genele Kurula itiraz edebilir. Bu takdirde kesin karar ilk Genel Kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya üyeliğe son verilen üye ancak dinleyici olarak Genel Kurula katılabilir.

8.3 Yazılı ihbardan sonra en az 6 aylık birikmiş aidat borcunu defaten kapatmayan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir. Dernek Genel Sekreteri, dernek üyeliğinden çıkarılma kararı kesinleşen üyenin terkiniyle ilgili işlemleri yapar. Bu madde gereği dernekten çıkarılanların aidat yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Genel Kurulu Kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir.

8.4 Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım, giriş ve yıllık aidatları geri isteyemezler. Birikmiş aidat borçlarını ödemeleri zorunludur.

8.5 İstifa eden üyelerin alacakları tahsil edilmediğinden borçlarının silinmesi, üyeliği devam etmekte olan aktif üyelerin ödenmeyen borçlarının taksitlendirilmesi veya tahsil edilememesi durumunda borçların silinerek üyeliklerinin sonlandırılması hususlarına ilişkin Yönetim Kurulu yetkilidir.

Derneğin Organları

Madde 9. Derneğin organları şunlardır:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Disiplin Kurulu
 • Onur Kurulu

 

Genel Kurul

Madde 10. Dernek genel kurulu, dernek tüzüğü ve dernekler mevzuatı çerçevesinde genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun Toplanma Zamanı

Madde 11. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 

Mali Genel Kurul; her yıl Mayıs ayı içerisinde, seçimli genel kurul üç yılda bir o yılın Mayıs ayında, Dernek Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Madde 12. Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, belirlenen süresi içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu , dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Madde 13. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 14. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye tam sayısının yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlarının alınabilmesi için ise üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda yukarıdaki çoğunluk aranmaz, ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, hiçbir şekilde Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak tüzük değişikliği kararları ile derneğin feshine ilişkin kararlar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 15.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.

Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan heyeti  tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 16. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Bunun yanında toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı talebiyle, görüşülmesi istenen başkaca konuların gündeme alınması zorunludur. Ancak bu şekilde gündeme alınan konular gündemde yer alan konular görüşüldükten sonra görüşülür.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp, karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçimi,
 • Dernek tüzüğünün kısmen ve/veya tamamen değiştirilmesi, 
 • Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun faaliyet raporlarının görüşülmesi,
 • Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
 • Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ve/veya mevcut taşınmaz malların satılması, üzerinde üçüncü kişiler lehine bir aynî hak tesis edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin üst kuruluşlara katılması veya bunlardan ayrılması,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve/veya kuruluşlara üye olması ve/veya bunlardan ayrılması,
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Yurtiçinde ve yurt dışında dernek şubelerinin açılmasının ve kapatılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin feshedilmesi,
 • Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri İnceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

 

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 18. Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma usulü; Divan Başkanının oy kullanılacak konulara göre tercihleri neticesinde gizli ve/veya açık olarak yapılabilir.

Ancak Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile belirlenen diğer organların asil ve yedek üyelerinin seçimi mutlaka gizli oyla yapılır.

Açık oylamada Genel Kurul Divan Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Gizli oylamada ise, seçimde kullanılmak üzere hazırlanmış oy pusulaları ve zarfları dernek kaşesiyle damgalanmış olarak hazırlanır; üyelerce doldurulan pusulalar zarfa konarak kapatılır ve kapalı zarflar içi boş bir kaba atılır.

Toplanan oylar oy verme işleminin bitiminden sonra açık tasnif yapılarak sayılır ve sayımın neticesi tutanakla tespit edilir.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 19. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteyen üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu

Madde 20. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık görev süresi için, dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen bir başkan ve on asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. Asıl üyelikte boşalma olduğu takdirde sırasıyla yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği üçüncü kişilere karşı temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek; icra kurulunu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek, 
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Genel Kurulun aldığı kararları yürütmek,
 • Dernek çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak ihtisas komisyonlarının kurulmasına karar vermek, bu komisyonların yönetim yapısını belirlemek,  çalışmalarını denetlemek ve gerekirse komisyon faaliyetlerini sona erdirmek,
 • Derneğin çalışmalarını düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak,
 • Gerekli gördüğünde derneğin hesaplarını bir bağımsız denetleme kuruluşuna denetletmek,
 • Yönetim Kurulu seçiminden sonra, en geç yedi gün içerisinde ilk toplantısını yapmak ve ilk toplantıda kendi arasında görev bölümü yaparak açık oyla bir başkan vekili, bir başkan yardımcısı, bir sayman üye ve bir genel sekreter seçmek,
 • Dernek merkezinde 3(üç) ayda en az 1(bir) kez önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız toplanmak,
 • Mevzuat gereği yıllık beyannameyi ilgili makamlara vermek,
 • Genel Kurulun yetkisi ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
 • Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek ve ayni haklar tesis ettirmek,
 • Dernek tüzüğünde belirlenen amaçları gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak
 • Şubelerin ve oluşturulan komite, kurul, konsey ve diğer organların işleyişi başta olmak üzere gerekli gördüğü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak,
 • Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini şube harcamalarında oluşan aşırı dengesizlik veya siyasi etkinlik gibi haller başta olmak üzere gerekli gördüğü takdirde görevden almak ve gerekli koşullarda Dernek ve şube işlerinin aksamaması için olağan veya olağanüstü Genel Kurul’a kadar Yönetim veya Denetleme Kurulu’nu atama sureti ile oluşturmak,
 • Dernek tüzüğünün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

 

Yönetim Kurulu üye tamsayısının üçte iki çoğunluğun katılımıyla toplanır. Yönetim Kurulunca alınacak kararlar; toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulunca oylar kabul veya red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Kararın altına red gerekçesi yazılır.

Derneğin herhangi bir sebeple herhangi bir kişi ve/veya kuruma borçlanmasına ancak Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu, Derneğin borçlanmasına ilişkin kararlarını ancak toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla alabilir.

20.1 Başkan, derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar, bilumum yazışmaları dernek adına imza eder. Başkan, sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerinin bir kısmını başkan yardımcılarına devreder.

20.2 Başkan yardımcıları, başkanın bulunmadığı ve yetki aldığı zamanlarda başkana ait görevleri yaparlar. Yönetim Kurulunca oluşturulan tüm komitelere başkanlık yaparlar ve çalışmalarını koordine ederler.

20.3 Genel sekreter, başkan yardımcısı bulunmadığı zamanlarda buna ait salahiyetleri kullanabilir. Dernekçe tutulacak defterlerin tutulmasını sağlar ve Yönetim Kurulu kararlarını defter kayıt ile üyelere imzalattırır. Dernek propaganda, neşriyat, vs. işlerini yürütür.

20.4 Sayman üye, derneğin bütçe ve muhasebe işlerini tanzim ve idare eder. Derneğin muhasebe işlerini kendi mesuliyeti altında Yönetim Kurulu kararı ile, ücretli veya ücretsiz kimselerin yardımı ile mevzuata uygun olarak yapar. Derneğin tahsilat ve tediyatına ait evrak vesaiki imza eder. Derneğin yıllık bütçesini ve Genel Kurula tevdi edilecek hesap vaziyeti ile muhasebe raporunu hazırlar. Genel Kurula bunun açıklamasını yapar ve tenkitlere cevap verir.

20.5 Sayman üye, derneğin bilumum hesap hareketini tanzim ve idare eder. Tahsilat ve tediye evrakını başkan veya başkan yarımcıları ile birlikte imzalar. Dernek kasasında, en fazla yönetim kurulunun belirleyeceği kadar para bulundurulabilir.

20.6 Dernek lokalini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak idare etmek, lokal dahilinde disiplin tesisine çalışmak, personelin tavır ve hareketlerini kontrol etmek ayrıca lokalin muntazam işleyişini temin etmekle görevli olarak Yönetim Kurulu, üyelerden birini idare amiri olarak görevlendirir.

20.7 Mali işlerde tahsil ve tediye evrakını başkan veya başkan yardımcısı ile sayman üye müştereken imza ederler. Diğer işlerde Başkan, başkan yardımcıları veya genel sekreter evrakları müştereken imza ederler. Derneği yük altına sokacak ahvalde Yönetim Kurulu kararı esastır. Yönetim Kurulunca verilmiş olan yıllık yetki limiti üzerinde hiçbir ödeme yapılamaz.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 21. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu

Madde 21. Denetleme kurulu Genel Kurul’ca dernek üyeleri arasından üç yıllık görev süresi için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Bu kurul;

a)Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği hususunu,

b)Derneğin; defterlerinin, hesaplarının ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

c)Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve yılda bir kere denetler.

Denetleme Kurulu yukarıda sayılı hususlarda oluşturduğu denetim sonuçlarını bir rapor halinde Dernek Yönetim Kuruluna ve toplandığı takdirde Dernek Genel Kuruluna sunar.

Onur Kurulu

Madde 22. Genel Kurul tarafından hazırlanan faaliyet programları hakkında görüş bildirmek üzere Yönetim Kurulu’na talep hâlinde rehberlik etmek amacıyla Onur Kurulu oluşturulur.

Onur Kurulu; Yönetim Kurulunca belirlenen kriterlere göre ,kurul üyesi olmak isteyenlerin talebi üzerine Yönetim Kurulunca uygun bulunan ve Genel Kurulca seçilen onur kurulu üyelerinden oluşur.

Derneğe üye olmayan kişiler de Genel Kurul tarafından Onur Kurulu üyesi olarak atanarak görevlendirilebilirler. Derneğin görev süresini tamamlamış başkanları; kurulun doğal üyeleridir. Önceki başkanlar dernekten ayrılmadıkça kurul üyeliğini korurlar. Kurul üye sayısını Yönetim Kurulu belirler.

Onur Kurulu kendi arasından bir başkan seçer ve kendi kararları doğrultusunda toplanmak suretiyle görüşlerini Yönetim Kurulu’na iletir. Kurulun üye sayısında eksilme olması ve/veya yönetim kurulunca gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu’nca yeni üye ataması yapılabilir. Onur Kurulu üyelerinin görevine Yönetim Kurulu kararı ile son verilebilir.

Disiplin Kurulu

Madde 23. Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından açık oyla üç yıllık görev süresi için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu tarafından tüzüğün 8 nci maddesinde sayılan eylemleri bulunan üyelerin durumlarının incelenmesi için kendisinden istenilen görüşü üyeyi de Kurula davet ederek inceler. Görüşünü raporla Yönetim Kuruluna sunar. Kararları tavsiye niteliğindedir.

Diğer Kurullar

Madde 24. Dernekte başkaca kurul ve organlar da ihdas edilebilir. Ancak bu organlara hiçbir şekilde Genel Kurul, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Şube

Madde 25

Genel Kurul’ca şube açılmasına karar verilmesi üzerine, şube açılacak ilde en az altı aydan beri ikamet eden, dernek tüzüğünün “Üyelik” başlığını taşıyan altıncı maddesindeki şartları haiz en az üç kişilik Şube Kurucular Kurulu’na Yönetim Kurulu tarafından şube kuruluş işlemlerini yapma yetkisi verilir.

Şube Kurucular Kurulu mevzuatın öngördüğü şekilde şube kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler mevzuat, tüzük ve Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda derneğe bağlı, Dernek Genel Merkezi ile ilişkileri ve yetkileri belirlenmiş, varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, bulunduğu yörede dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kendi Yönetim Kurulu kararı ile çalışmalarda bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden ötürü derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine kayıtlı dernek iç organıdır. Şubenin her üyesi Genel Merkezin Doğal delegesidir..

Şubeler demeç ve açıklamalarında BHD’nin tamamını temsil edemez, şubenin bulunduğu bölgeye ilişkin bilgi ve görüş paylaşabilir.  

Genel Kurul’ca yurtdışında şube açılmasına karar verilmesi halinde işbu madde hükmü aynen geçerli olup, ayrıca yurt dışında kurulan şubeler bulundukları ülkelerin yasalarına ve idari düzenlemelerine uygun faaliyet göstermek zorundadır.

Şube ile dernek arasındaki ilişkilere yönelik hükümler mevzuat, tüzük ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yönetmelikler ile düzenlenir.

Şubenin Organları

Madde 26.Şube organları ve görevleri aşağıdaki gibidir; 
 
a. Şube Genel Kurulu: Mali genel kurul her yıl Genel Kurulun toplanmasından 2 ay önce mart ayında, seçimli Genel Kurul her üç yılda bir Genel Kurul’un toplanmasından 2 ay önce, Ocak ayında olağan Şube Genel Kurulu toplanmış olmalıdır. Şube Genel Kurulu’nun görevleri; oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından –aşağıda belirtilen istisnalar dışında bir başkan ve 4 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan- Şube Yönetim Kurulu’nu gizli oy ile üç yıllık çalışma dönemi için seçmek, Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma döneminde yapmış olduğu harcamaları incelemek, ibra etmek ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi onaylamak, şubenin gayrimenkul almasına ve satmasına ilişkin konularda Genel Merkez Yönetim Kurulu’na görüş bildirmek, Dernekler Kanunu mevzuatı ve Tüzük’ten doğan yükümlülükleri yerine getirmektir.
 

b. Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından gizli oyla seçilen bir başkan ve dört asil ve beş yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi Genel Merkez Yönetim Kurulu’na ilişkin esasların kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Şube Yönetim Kurulu’nun başlıca hak ve görevleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir. Görev süresi üç yıldır. Yurt dışında kurulacak şubeler için istisna tanınmış olup, o ülkedeki yasal otoritenin işaret ettiği usul ve esaslar uygulanacaktır.

c. Şube Denetleme Kurulu: Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi Genel Merkez Denetleme Kurulu’na ilişkin esasların kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir

Şube organlarının işleyişinde mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne aykırı hareket tespit edildiği takdirde ilgili organ Dernek veya Şube Genel Kurulu tarafından görevden alınır. Görevden alınan kişilerin yeri yedek üyelerin daveti ile tamamlanamadığı hallerde en geç üç ay içinde Genel Kurul’a gitmek kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından atama yapılabilir.

Şube Gelirleri

Madde 27. Şubeler, Genel Kurulları’nda onaylanmış kesin bütçelerini ve tahmini bütçelerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na iletirler. Bütçesinde dengesizlik olan Şube Yönetim Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca görevden alınabilir. Şube Yönetim Kurulu her üç ayda bir gelir ve giderlerine ilişkin bilgileri Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır. 

a.Bu maddenin son fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şube üyelerinin giriş aidatı ve yıllık aidatlarının yüzde altmışı,

b.Şubece yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, seminer, panel, yemek gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden elde edilen gelirler,

c.Şubenin malvarlığından elde edilen gelir,

d.Bağışlar ve yardımlar,

e.Diğer gelirler

Yönetim Kurulu yıllık aidatların ve giriş aidatı hesabına yatırılmasını izleyen 30 gün içinde Şubenin hissesine düşen miktarını Şube hesabına transfer etmek zorundadır.

Ancak şube üyeleri dahil tüm dernek üyelerinin aidatlarının tüzükte belirlenen süreler içerisinde ödenmemesi sebebiyle dava ve icra takibi dahil her türlü hukuki yola başvurulması münhasıran Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olup, hukuki yollara başvurulması halinde, ödemenin nereye yapıldığına bakılmaksızın başvuru tarihinden itibaren yapılacak her türlü ödeme ve tüm ferileri Dernek’in geliri sayılır ve ilgili şubeye herhangi bir pay verilmez.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Madde 28. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul sonuç bildirimleri, dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirim yapılmamasında Yönetim Kurulu başkanı sorumludur.

Derneğin Gelirleri

Madde 29. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a)Üyelerin derneğe giriş aidatları ve yıllık aidatlar,

b)Dernekçe yapılan yayınlardan ve tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışmaları, konferans ve seminer,gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c)Derneğin mal varlığı değerlerinden elde edilen gelirler,
 
d) 2860 sayılı Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar ile Derneğe yapılan bağışlar ve yardımlar,
 
e)Kurulmuş olan işletmeler yoluyla elde edilecek gelirler.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi için önceden yetkili idarî makamlardan izin alınması gerekir.

Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Aidat Miktarı

Madde 30. Dernek üyelerinin ödeyecekleri üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat miktarı ile bu aidatların ödenme şekil, şart ve usulleri “giriş aidatı” ve “yıllık aidat” adları altında Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yıllık aidatlar, her yıl Ocak ayının son iş günü saat 17.00’a kadar derneğin üyelere duyurduğu banka hesaplarına havale/eft ya da doğrudan dernek veznesine ödenebilir.

Aidat ve diğer borçların süresi içinde ödenmemesi halinde tüzüğün ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ödenecek asıl borç miktarına kanunî temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

MADDE 31 – Defter tutma esasları;

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Ancak Alındı Belgesi Kayıt Defteri , Demir baş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
 
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
 
1) Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri , derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve Giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verdikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri ( EK-10) : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları , bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar gibidir:
 
1) (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan derneklerde tutarlar.

2) Yevmiye Defteri , Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur

31.1 Bütçenin mer’iyeti Yönetim Kurulu seçim tarihinde başlar, mali veya seçimli genel kurul günü biter.

31.2 Derneğin mali işleri, Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bütçeyle gerçekleşir. Gelir ve giderler bütçede ayrı ayrı ve detaylı olarak gösterilir. Bütçenin tatbikinden Yönetim Kurulu müştereken sorumludur.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 32. Dernek gelirleri bir alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Giderlerle ilgili harcama belgeler fatura, perakende satış fişleri, gider pusulası ve serbest meslek makbuzu gibi Vergi Usul Kanunu hükümlerince belirlenmiş belgelerdir.

Alındı ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanacak yetki belgesi ile ilgili hususlar yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenir.

Bağış, aidat ve sair dernek gelirlerini toplama yetkisi Dernek Yönetim Kurulu asil üyeleri aittir. Yönetim kurulu dışında aidat ve bağış toplayacak kişiler ise yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Derneğin Borçlanması

Madde 33. Dernek; amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde Yönetim Kurulunca alınacak kararla tespit edilen miktarda ve ancak kararı alan Yönetim Kurulunun yönetim süresi içerisinde geri ödenmek kaydı ile borçlanabilir.

Yönetim kurulu tarafından Derneğin borçlandırılması halinde, bu borç ilişkisine mutlaka yönetim kurulu başkanı ve sayman üye şahsen kefil olmak zorundadırlar. Yönetim kurulu başkanı ve sayman üyenin şahsen kefil olmadığı borçlandırma işleminde Dernek tüzel kişiliğinin sorumluluğu olmayacaktır.

Derneğin İç Denetim Şekli

Madde 34. Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Tüzüğü’ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca Yönetim Kurulunca gerek duyulması halinde alınacak kararla; dernek dışı Yeminli Mali Müşavirlik Kuruluşuna dernek kayıtları denetletilir ve denetleme sonucunda alınan aylık ve yıllık denetim raporları Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna verilir.

Düzenlenecek aylık çalışma raporları ile yıllık denetim raporları Denetleme Kurulunca değerlendirilir.

Denetim kurulu, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde 7 gün içinde Yönetim Kuruluna ve toplanması hâlinde Genel Kurula sunar.

Tüzük Değişikliği

Madde 35. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğunun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılanların üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 36. Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 37. Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medenî Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1. Derneğin Kurucu Üyelerini, derneğin ilk Genel Kurulu oluşturulana kadar Dernek Genel Kurulunu, derneğin oluşturulan ilk Genel Kurulunda derneğin tüm organları oluşturulana kadar Beşiktaşlı Hukukçular Derneği’ni tümü temsil etmek, Beşiktaşlı Hukukçular Derneği ile ilgili her tür işlemleri yürütmek ve iş bu tüzükteki tüm yetkileri kullanmak üzere oluşturulan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

1- Geçici Yönetim Kurulu Başkanı : İlhan Şevki MASARİFOĞLU

2-Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yrd : Timuçin Kaan KAZAN

3-Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yrd : Burhanettin AKSOY

4-Geçici Genel Sekreter : Özgür ÖKMEN

5-Geçici Genel Sayman : Yıldırım Erkin TÜZÜN

6-Geçici Yönetim Kurulu Üyesi : Kerem ŞİMŞEK

7- Geçici Yönetim Kurulu Üyesi : Halil Şahin DOST

8- Geçici Yönetim Kurulu Üyesi : Serkan DEMİREL

9- Geçici Yönetim Kurulu Üyesi : Koray KÖK

 

Bu web sitesi tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır ve  kişisel verilerinizi ister.